Zoek
Sluit dit zoekvak.

WAT KUNT U VAN ONS VERWACHTEN
ALS PERSOON MET LETSELSCHADE?

Als wij de afwikkeling van uw letselschade geheel of gedeeltelijk hebben overgenomen voor de aansprakelijke partij, nemen wij daarbij de volgende regels in acht:

Privacy

Om uw letselschade te kunnen behandelen, moeten wij uw persoonsgegevens verwerken. Uiteraard doen wij dat zorgvuldig en uitsluitend voor de behandeling van de letselschade.

Medische informatie

Voor de afwikkeling van uw letselschade dienen ook uw medische gegevens te worden verwerkt. Dat betreffen bijzondere persoonsgegevens. Wij vragen en noteren ook zelf gegevens over uw gezondheid met als doel om (de verzekeraar van) de aansprakelijke partij, in staat te stellen om uw letselschade goed af te wikkelen. Ook hiervoor geldt dat een schade niet goed en/of verantwoord kan worden afgewikkeld zonder de aard en omvang van het letsel te kennen. 

Uw medische gegevens worden uitsluitend behandeld door een medische dienst onder verantwoordelijkheid van een medisch adviseur, tenzij u ons uitdrukkelijk en geïnformeerd toestaat deze in te zien.

Met uw persoonsgegevens gaan wij zeer zorgvuldig om. Wij vragen en verwerken alleen gegevens over uw gezondheid als dit noodzakelijk is voor de behandeling van uw letselschade. Uiteraard doen wij dit conform de Algemene verordening gegevensbescherming en andere relevante wetgeving.

  1. Indien u (of uw belangenbehartiger) medische informatie overlegt, verzoeken wij u deze informatie rechtstreeks aan onze medisch adviseur te zenden, omdat wij een strikte scheiding hebben tussen schade-informatie en medische informatie. Verzending via ons leidt dan alleen maar tot onnodige vertraging in de afwikkeling.
  2. Indien onze medisch adviseur uw medische informatie wil opvragen bij de betrokken (para)medici zal hij u daarvoor altijd eerst met toelichting verzoeken hem/haar daartoe te machtigen.

Gesprek met onze letselschade-expert

Indien één van onze experts bij u langskomt ter inventarisatie van uw letselschade zal hij/zij uw identiteit controleren aan de hand van een geldig legitimatiebewijs. Dit kan zijn een rijbewijs, paspoort of identiteitsbewijs. Om de juiste bankgegevens te administreren of controleren vraagt hij/zij u ook om uw eigen bankpas. Wilt u ervoor zorgen dat u dat bij het bezoek deze bescheiden beschikbaar heeft?

Van het bezoek wordt een rapport opgemaakt, waarin alle besproken feiten worden vastgelegd die nodig zijn voor de schadebehandeling, alsmede de afspraken die worden gemaakt over wie, wat en wanneer doet om tot een afwikkeling te kunnen komen.

Wij vinden het belangrijk dat u kennisneemt van dit verslag en daarmee van de vastgelegde feiten en de gemaakte afspraken, zodat wij uw schade voortvarend kunnen behandelen. Het staat u te allen tijde vrij om de vastgelegde feiten te controleren en een verzoek tot aanpassing daarvan te doen. Dat geldt niet voor de professionele beoordelingen of conclusies op basis van deze feiten. Een dergelijk verzoek tot aanpassing van de feiten leidt tot aanpassing of aanvulling van het rapport. Bij afwijzing van het verzoek moet dit steeds gemotiveerd worden.

Register Letselschade en gedragscodes bij afwikkeling letselschade

Wij zijn ingeschreven in het Nationaal Keurmerk Letselschade (“NKL”) en werken volgens de Gedragscode Behandeling Letselschade (“GBL”) met als aparte bijlage de Medische Paragraaf, en de Gedragscode Openheid medische incidenten; betere afwikkeling Medische Aansprakelijkheid (“GOMA”). Algemene informatie over het NKL en de gedragscodes kunt u terugvinden op de website van De Letselschaderaad.

Wij willen dat u tevreden bent

Wij hechten er grote waarde aan dat uw letselschade door ons naar tevredenheid wordt behandeld. Mocht dat onverhoopt niet zo zijn, dan vragen wij u dat aan de behandelend expert duidelijk te maken of te melden via onze klachtenregeling. Uiteraard horen wij het ook graag als u wel tevreden bent!

Kom in contact met één van onze experts.

Bij elke letselschadezaak zetten wij ons maximaal in voor een optimaal resultaat.