Search
Close this search box.

Hoe gaan wij om met persoonsgegevens?

Een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens is voor NXT Expertise B.V. van groot belang. Persoonlijke gegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houden wij ons aan de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens

Onze opdrachtgevers zijn primair verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij verwerken uw persoonsgegevens voor onze opdrachtgevers.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

NXT Expertise B.V. verwerkt uw persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor uitvoering van de overeenkomst met onze opdrachtgevers. Hieronder treft u een overzicht aan van de persoonsgegevens die wij verwerken:
 • NAW-gegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens (die u actief verstrekt bijvoorbeeld op onze website, in correspondentie, tijdens huisbezoeken en telefonisch)
Naast de bovenstaande persoonsgegevens verwerken wij ook de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:
 • financiële gegevens
 • medische gegevens

Wat doen wij met uw persoonsgegevens? Doelen van verwerking van persoonsgegevens

NXT Expertise B.V. verzamelt en bewerkt persoonsgegevens en eventuele andere gegevens van onder andere partijen die letselschade vorderen, partijen die aansprakelijk (gesteld) zijn voor letselschade, getuigen, alsmede van niet-direct betrokkenen, zoals nabestaanden, familie, werkgevers en bekenden ten behoeve van:

 • juiste uitvoering van de toebedeelde opdrachten
 • adequate informatievoorziening (naar de betrokken partijen, waaronder slachtoffers, belangenbehartigers en opdrachtgevers)
 • analyses en advies ten behoeve van onze opdrachtgevers
 • fraudevoorkoming en –bestrijding
 • regres

Beveiliging van persoonsgegevens

De gegevens worden bewerkt en beheerd in een ICT-systeem en in fysieke dossiers, waartoe alleen die personen toegang hebben die voor geheimhouding hebben getekend.

NXT Expertise B.V. heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

NXT Expertise B.V. heeft een informatiebeveiligingsbeleid opgesteld en met inachtneming daarvan fysieke, organisatorische en elektronische maatregelen getroffen.

Uitwisseling van persoonsgegevens

NXT Expertise B.V. verstrekt uw persoonsgegevens nimmer aan derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met onze opdrachtgevers of wij hiervoor uw toestemming hebben.

De gegevens worden in dat geval alleen verstrekt aan onze opdrachtgevers, onze medewerkers en bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde hulppersonen, zoals medisch, arbeidskundig, herstelgerichte en rekenkundig adviseurs.

Bewaren van persoonsgegevens

NXT Expertise B.V. bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt, en in elk geval zo lang als specifieke regelgeving vereist.

Website en Cookies

Op de website kunt u ons via een contactformulier benaderen. Onze website maakt daarbij geen gebruik van tracking cookies of Google Analytics.

Contactformulieren worden automatisch na een maand verwijderd.

Op de website treft u een aantal links aan naar andere websites. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, kunnen wij geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door die organisaties. Lees hiervoor het Privacy Statement, indien aanwezig, van de website die u bezoekt.

Uw privacyrechten

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens en u heeft het recht om correctie, beperking, verwijdering en overdracht van uw persoonsgegevens te vragen. Ten slotte kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens.

Indien de verwerking van uw gegevens berust op toestemming, dan kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken.

U kunt uw schriftelijke verzoeken dan wel vragen met betrekking tot privacygerelateerde zaken per e-mail sturen aan privacy@andriessenexpertise.nl of per post sturen aan Postbus 465, 5201 AL ‘s-Hertogenbosch. Telefonisch is onze Functionaris Gegevensbescherming te bereiken op 073-6928334.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage, correctie, beperking, verwijdering en/of overdracht van uw persoonsgegevens door u is gedaan, controleren wij uw identiteit. Dit ter bescherming van uw privacy. NXT Expertise B.V. zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

U bent tevens gerechtigd een klacht in te dienen over het gebruik van uw gegevens bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Zie hiervoor: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-over-gebruik-persoonsgegevens.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht om wijzingen aan te brengen in het Privacy Statement. Controleer daarom regelmatig het Privacy Statement voor een update van ons privacybeleid.